Satış Koşulları

1. TARAFLAR

İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 891096 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Orhanlı Merkez Mahallesi, İrfan Caddesi, No:5, Tuzla, İstanbul adresinde mukim Atılımsan Grup Plastik İnşaat PolyesterSan ve Tic A.Ş. (“Satıcı”) ile diğer tarafta…………..Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne …………….. ticaret sicil numarası ile kayıtlı, ………… adresinde mukim (“Alıcı”) arasında __/__/____ tarihinde aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.

Bundan böyle taraflar tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. KONU

2.1. İşbu Sözleşme ile Satıcı, Alıcı’ya aşağıdaki hal ve şartlar dahilinde ……………… ‘nın satışını yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu satış karşılığında ise Alıcı tarafından Satıcı’nın aşağıda bulunan hesabına işbu Sözleşme bedelleri ödenecektir.

2.2. Taraflar, sözleşme konusu satışa konu malın teknik özellikleri ve ürüne dair spesifik hususları içeren Talimatname ve Garanti Şartları’nın işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, bu Sözleşme’den ayrı değerlendirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Sözleşme’ye konu ………..’nin toplam bedeli ……………… +KDV’dir.

3.2. Sipariş onayına istinaden sözleşme bedelinin %50’si ön ödeme olarak sipariş onayını takip eden 3 işgünü içerisinde banka havalesi ile Satıcı’nın ………..IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Satıcı, sözleşme bedelinin %50’sini almaksızın üretime başlamayacak ve ödeme yapılmaması halinde teslim süreleri işlemeyecektir. Belirtilen ön ödeme bedelinin sipariş onayı akabinde 3 işgünü içerisinde yatırılmaması halinde Satıcı dilerse işbu Sözleşmeden tek taraflı olarak hiçbir bedel ödemeksizin dönebilir ve bu durumda Alıcı’ya yeni bir teklif sunabilir.

3.3. Ön ödeme sonrasında geri kalan bakiye Sözleşme bedeli ve varsa ek bedeller sipariş edilen ürünlerin yüklemesi öncesi, Satıcı’nın ürünlerin teslim edileceğini belirtmesi akabinde 3 işgünü içerisinde Satıcı’ya tamamen ödenecektir. Satıcı tarafından Alıcı’ya ürünlerin teslim edileceği tarih mail olarak bildirilecek olup, ürünlerin teslimi için uygun ortamı hazırlamak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı sadece ürünü Alıcı’nın belirttiği adrese teslim ile sorumlu olup, ürünlerin belirtilen adrese getirilerek Alıcı’ya teslimi sonrasında tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Alıcı tarafından sipariş verilip ön ödemesi yapıldıktan sonra Sözleşme’den dönülmek istenir ve/veya sipariş iptal edilir ya da ürünün teslime hazır olduğunun belirtilmesi akabinde 3 işgünü içerisinde bakiye bedel ödenmezse bu halde Sözleşme gereği ödenmiş olan ön ödeme bedeli cezai şart olarak Satıcı’da kalacak, Satıcı dilerse tek taraflı olarak Sözleşme’den dönebilecek ve Alıcı’ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. Alıcı ön ödemeyi iade alamayacağını ve siparişin iptali ve değitirilmesi nedeniyle ön ödeme bedelinin Satıcı’da cezai şart olarak kalacağını gayrikabili rücu şekilde kabul ve beyan eder.

3.4. Satıcı tarafından Alıcı’ya mallar teslim edilinceye kadar mallardan doğan tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Herhangi bir nedenle malın zayi olması, malın değerinin azalması, zarar görmesi ve bu gibi durumlarda mal teslim edilinceye kadar meydana gelen tüm zarar ve ziyandan Satıcı sorumludur.

3.5. Ürünün teslime hazır olduğunun Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilmesi ve Sözleşme bedelinin tamamının Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmesi akabinde teslim süresi 4 iş günüdür.

4. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu Sözleşme süresince Taraflar, kendilerinin, kendileri ile aynı yetkilere haiz olacak şekilde yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin, personellerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve taşeronlarının özenli ve dürüst bir biçimde hizmet vereceğini, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen gizlilik hükümleri çerçevesinde hareket edeceğini, hizmetin kalitesini artırmak için elinden gelen çabayı göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, başta işbu Sözleşme hükümleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata, kurallara, düzenlemelere ve hukuki gerekliliklere uyacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5. ALICI VE SATICI SORUMLULUKLARI

5.1. ALICI’NIN SORUMLULUKLARI
5.1.1. Alıcı, işbu Sözleşme’de belirlenmiş olan ürün bedelleri, nakliye ve ek tüm bedelleri tam ve eksiksiz bir şekilde ödeyecektir.

5.1.2. Ürünlerin, Satıcı tarafından teslim edileceği tarihte Alıcı, ürün teslimi için hazır bulunmak ve ürün teslimine elverişli ortamı sağlamakla mükelleftir.

5.1.3. Alıcı, ürünlerin teslim edilmesi anında ürünlerde gözle görülebilecek eksikliklerin, ayıp ve hataların olması halinde söz konusu hususları tutanak ile kayıt altına alacaktır. Aksi halde ürünler tam ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır.

5.1.4. Belirtilen Sözleşme bedeli İstanbul ili Alıcı’nın belirttiği adrese teslim fiyatıdır. İstanbul dışı teslimatlarda ya da Alıcı tarafından verilmiş olan teslimat adresinin değişmesi durumunda yeniden teslimat yapılması gerekli olan hallerde Satıcı tarafından piyasa şartlarına uygun şekilde nakliye ücreti yeniden belirlenecek ve Alıcı tarafından nakliye ücretinin ödenmesi sonrası teslimat gerçekleştirilecektir. Şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, sözleşme bedeli tamamen ödenmeden teslimat gerçekleştirilmeyecektir.

5.1.5. İşbu Sözleşme’nin 6. Maddesinde yer alan diğer hükümlere aykırılık halinde tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olup, bu durumda ürünler Garanti kapsamı dışında sayılacaktır.Bu halde Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, Alıcı tarafından Satıcı’dan hiçbir hak ve bedel talep edilemeyeceğini Taraflar gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederler.

5.2. SATICI’NIN SORUMLULUKLARI

5.2.1. Satıcı, Sözleşme konusu ürünler Alıcı’ya teslim edilinceye kadar ürünlere dair her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

5.2.2. Satıcı, ürün tesliminden en az 24 saat önce ürün teslimini yapacağı tarihi ve saati Alıcı’ya bildirecektir.

5.2.3. Ürün kurulumundan sonra herhangi bir problem ile karşılaşıldığından Alıcı derhal Satıcı’ya bilgi verecektir. Satıcı olası her durumda Talimatname ve Garanti şartlarına uygunluğu değerlendirerek ürünlerin tamirini ya da değişimini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar verecek olup, bu konuda Satıcı’nın vereceği karar nihaidir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme’nin eki Talimatname garanti koşulları için esastır. Söz konusu Talimatname genel hükümler içermekte olup, Talimatnamete aykırılık halinde tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Yine ürünlerin yerleşimi ve kullanım alanının hazırlığına ilişkin tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olup, Satıcı’nın tüm sorumluluğu ürünü teslim etmekle sona ermektedir.

6.2. Ürün yeri Alıcı tarafından Alıcı’ya gönderilen Talimatnameye uygun olarak hazırlanmalıdır. Belirtilen ölçülere mutlaka uyum sağlanmalıdır. Aksi halde üründe meydana gelebilecek tüm hasar ya da doğabilecek tüm sıkıntılar Alıcı sorumluluğunda olup, Talimatnameye aykırılık halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

6.3. Ürünün konulacağı yerin taban kısmının mutlaka beton olmasına özen göstermek Alıcı sorumluluğunda olup, Satıcı’nın ürünün konulacağı yer ile hiçbir bağı bulunmamaktadır. Satıcı’nın iyi niyetli olarak ürünün konulacağı yer ile ilgili bilgi aktarımı yaptığı haller ya da tavsiye verdiği durumlar dahil olmak üzere tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olup, ürünün konulacağı yerin uygun olmaması nedeniyle Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.4. Kot farkı bulunan alanlarda Satıcı’ya bilgi verilmesi zorunludur. Aksi takdirde depo30 cm’e göre kot farkı bulunduracaktır ve tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Yine ürünlerin kurulum öncesi denge durumunun kontrolü Alıcı’ya aittir. Ürünlerin taban kısımlarının tamamen yer ile temas ettiğinden emin olmak Alıcı sorumluluğundadır.

6.5. Ürünün yerine indirilmesi için mapa harici ekipman kullanılmaması önerilmekte olup, mapa haricinde ekipmanla ürünün indirilmesi nedeniyle ürünün zarar görmesi halinde tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olacak ve ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

6.6. Ürünün indirilmesi sırasında Alıcı’nın dikkat etmesi ve ürünü çarpıp düşürmemesi esastır. Ürün indirilirken meydana gelebilecek tüm hasar ya da doğabilecek tüm sıkıntılar Alıcı sorumluluğundadır. Yine ürün üzerinin kapatılması için kullanılacak materyal içerisinde taş vb. sert materyal olmaması sorumluluğu da Alıcı’ya aittir.

6.7. Ürün üzerinde araç geçişi olacak ise Alıcı tarafından Satıcı’ya bilgi verilmelidir. Standart ürünler direk araç geçişine uygun değildir. Bilgi verilmemesi durumunda üretilen ürünlerde meydana gelecek hasardan Alıcı sorumlu olup ayrıca ürünlerin üretimine başlandıktan sonra bilgi verilmesi halinde işbu husus Sözleşmede esaslı değişiklik olarak değerlendirilecek olup, Satıcı isterse ön ödeme bedeli cezai şart olarak kendisinde tutarak yeniden bir fiyat teklifi verme hakkına sahiptir. Bu durumda Satıcı dilerse Alıcı’ya hiçbir bedel ödemeksizin Sözleşmeden dönerek, talep edilen yeni hususları içeren yeni bir teklif sunabilir.

6.8. Toprak kayması mümkün olan yerlerde (özellikle yağış zamanı) önlem almak alıcı sorumluluğundadır.Toprak kayması nedeniyle ürünlerde meydana gelen hasarlardan Alıcı sorumlu olup, Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ürünlerin toprak kayması olan bölgelerde toprak kaymasından etkilenmemesi için her türlü önlemin alınarak ona göre yerleştirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

7. GARANTİ KAPSAMI

7.1. Satıcı ya da üretim hatalarından kaynaklanan sızıntı, kaçak ve kırıklar garanti kapsamı içindedir. Ürünlerin garanti kapsamı içinde olması halinde tamirat ve tadilatları Satıcı tarafından bilabedel yapılacak olup, ürünün tamirinin mümkün olmadığının Satıcı tarafından tespiti halinde ürün makul bir süre içerisinde değiştirilecektir.

7.2. Talimatnameye, Sözleşmeye ve/veya Garanti Şartlarında yer alan unsurlardan herhangi birine ya da birden fazlasına aykırı olan ya da Talimatnameye uygun olarak gömülmeyen ürünler garanti kapsamı dışındadır.

7.3. Garanti kapsamı dışında kalan ürünlerde herhangi bir sıkıntı meydana gelmesi durumunda bu durum Alıcı tarafından Satıcı’ya bildirildikten sonra Satıcı tarafından sıkıntının Garanti kapsamında olup olmadığı değerlendirilir (Satıcı’nın ürünün Garanti kapsamı dışında kalıp kalmadığını belirlemesi için Satıcı tarafından talep edilen tüm bilgi, belge ve fotoğraflar Alıcı tarafından Satıcı’ya talep edildiği gün içinde temin edilecek olup, Satıcı’nın ürünü yerinde incelemesi talep edilir ve inceleme sonucunda ürünün garanti kapsamı dışında kaldığı anlaşılırsa alıcı tarafından tüm yol, konaklama ve diğer masraflar Satıcı’ya derhal ödenecektir.) ve verilen nihai karar sonrasında sıkıntının Garanti kapsamı dışında olduğunun anlaşılması akabinde ürünün tamirat, tadilat ya da yenisi ile değişimi doğrultusunda Alıcı’ya bilgi verilerek tamirat, tadilat ya da değişim için talep edilen bedel ve işin yapım süreleri bildirilir ve Alıcı’ya teklifin kabulü için bir süre verilir. Alıcı’nın kabulü akabinde bedellerin Satıcı’ya yatırılması sonrasında tamirat, tadilat ve değişim işleri belirlenen sürelerde yapılır. Satıcı’dan kaynaklanmayan tüm sızıntı, kaçak, kırık, çatlak ve üründe meydana gelen her türlü problem Alıcı sorumluluğunda olup, Satıcı tarafından bedeli karşılığında işlemler gerçekleştirilecektir.

8. GİZLİ BİLGİ

Taraflar diğer Tarafa yazılı olarak talimat vermedikçe, gizli olduğu tanımlanan bilgileri hiçbir surette kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz.

İşbu Sözleşme uyarınca açıklanan veya geliştirilen bilgiler gizli addedilir ve Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren süresiz olarak Taraflarca gizli tutulur.

Tarafların kusuru bulunmaksızın kamunun bilgisine sunulmuş olan veya kamuya açık hale gelen bilgiler için, kamuoyunca bilindiğini Taraflar’ın yazılı olarak ispat edebildiği taktirde Tarafların işbu Sözleşme kapsamında gizlilik yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme kapsamında doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİK

11.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamına dair anlaşmanın tamamını teşkil eder. Taraflar, yazılı şekilde gerçekleştirilmeyen ve Tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirilen temsilcisi tarafından kabul edilmeyen hiçbir değişiklik ile bağlı değildir. İşbu Sözleşme’ye ekler ve değişiklikler ancak her iki tarafın yetkililerince usulüne uygun olarak yazılı şekilde imza altına alınarak yapılabilecektir.

11.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz addedilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine ve uygulanmasına engel teşkil etmez ve tüm diğer hükümler yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

12. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler, yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş ve istila, resmi emir veya ambargo, devlet tarafından bir ithalat ya da ihracat yasağının konulması halleri, ihtilal, ayaklanma, güç, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, bulaşıcı hastalıklar, hükümet icraatı, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, hükümde sayılan nedenlerle ulaşım yollarının veya gümrük kapılarının bir süre için kapanması, borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan ve borcun ihlalini kesin olarak kaçınılmaz hale getiren, kanunda sayılan haller ile birlikte öngörülmesi veya önlenmesi objektif olarak mümkün olmayan olağanüstü olaylar olarak düzenlenmiştir.
Taraflar, işbu Sözleşme ile yüklendikleri yükümlülüklerini yerine getirmesine, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğan her türlü Mücbir Sebep hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi sonrasında engelin devamı süresince, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ihlal veya ihmal ediyor sayılamaz.
Bu nedenle mücbir sebepler nedeniyle öngörülen teslim süresi mücbir sebeplerin neden olacağı süre oranında uzayacaktır. Mücbir sebep hallerinin 30(otuz) iş gününü geçmesi halinde Taraflar, herhangi bir bedel ödenmesine gerek olmaksızın işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

13. BİLDİRİM
İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak tüm bildirimler Taraflarca yazılı olarak yapılmaları kaydıyla hüküm ifade eder. Yazılı bildirimler, elden teslim, Sözleşmede belirtilen e-mail adresi, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla Tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerine yapılır. İşbu Sözleşme’de belirli bir süre içinde yapılması öngörülen bildirimler, aksi belirtilmedikçe takvim günü olarak hesaplanır. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bu değişikliği noter aracılığıyla diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Yukarıdakiler çerçevesinde, işbu Sözleşme Taraflarca __/__/___ tarihinde 2 nüsha halinde imzalanmış olup, Sözleşme’den doğan resim, harç, damga vergisi ve sair diğer giderler taraflarca yarı yarıya karşılanacaktır.